Selecteer een pagina

 

Deze algemene voorwaarden zijn op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten van toepassing.

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Begaafd in Balans en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Bedrijfsomschrijving
  Begaafd in Balans is een zelfstandig werkende praktijk voor coaching.
 3. Definities
  Opdrachtnemer: Begaafd in Balans (Onderdeel van Dienstverlening Jolanda Westra, KvK-nummer: 80196012), die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
  b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Begaafd in Balans een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van coaching te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever of een andere opdrachtgever.
  c. Cliënt: degene aan wie door de opdrachtnemer coaching verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
  d. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Begaafd in Balans en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
  e. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
 5. Tariefstelling
  Opdrachtnemer heeft de tarieven vermeldt op haar website www.begaafdinbalans.nl. Bedragen zijn inclusief BTW voor particulieren en excl. BTW voor BTW-plichtige ondernemers. Tarieven voor werkgevers/bedrijven zijn op aanvraag. De algemene voorwaarden staan vermeldt op de website en worden tevens gemaild aan opdrachtgever tesamen met de offerte.


   BETALINGSVOORWAARDEN

1. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer.
2. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

 

DUUR EN BEËINDIGING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.
2. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

 

ANNULEREN OF VERPLAATSEN AFSPRAKEN

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
2. Bij annuleren van afspraken binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
3. Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de cliënt hierover geïnformeerd, in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

 

VERTROUWELIJKE INFORMATIE, GEHEIMHOUDING EN EIGENDOM

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de cliënt.
  2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de client of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
  3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  4. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de cliënt degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden kunnen worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
  5. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.
  6. Alle materialen t.b.v. coaching zijn eigendom van Begaafd in Balans en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.

  AANSPRAKELIJKHEID

1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de client heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
2. Cliënt is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die client en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
3. Begaafd in Balans geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen
5. Een coachingssessie kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.
6. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een coachingssessie.

 

KLACHTENPROCEDURE

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien geen vergelijk wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

EIGENDOMSBEHOUD

1. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
2. De cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is cliënt verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De cliënt verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door cliënt zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.


WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Surhuisterveen, 18 augustus 2023.