Selecteer een pagina

 

Deze algemene voorwaarden zijn op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten van toepassing.

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Begaafd in Balans en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Bedrijfsomschrijving
  Begaafd in Balans is een zelfstandig werkende praktijk voor coaching en biedt daarnaast laagdrempelige groepsactiviteiten voor ‘peer’ contact aan.
 3. Definities
  Opdrachtnemer: Begaafd in Balans (KvK-nummer: 80196012), die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
  b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Begaafd in Balans een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van coaching of het deelnemen aan groepsactiviteiten; te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever of een andere opdrachtgever.
  c. Cliënt: degene aan wie door de opdrachtnemer coaching verleend wordt of degene die de coaching volgt of deelneemt aan groepsactiviteiten, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
  d. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Begaafd in Balans en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
  e. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
 5. Tariefstelling
  Opdrachtnemer heeft de tarieven vermeldt op haar website www.begaafdinbalans.nl. Bedragen zijn inclusief BTW. De algemene voorwaarden staan vermeldt op de website en worden tevens gemaild aan opdrachtgever voorafgaand aan een kennismakingssessie.


  Individuele coachingstrajecten

   

  BETALINGSVOORWAARDEN

1. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer.
2. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

 

DUUR EN BEËINDIGING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.
2. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

 

ANNULEREN OF VERPLAATSEN AFSPRAKEN

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
2. Bij annuleren van afspraken door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
3. Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd, in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

 

VERTROUWELIJKE INFORMATIE, GEHEIMHOUDING EN EIGENDOM

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
  2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
  3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  4. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden kunnen worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
  5. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.
  6. Alle materialen t.b.v. coaching zijn eigendom van Begaafd in Balans en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.

  AANSPRAKELIJKHEID

1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
3. Begaafd in Balans geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen
5. Een coachingssessie kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.
6. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een coachingssessie.

 

KLACHTENPROCEDURE

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien geen vergelijk wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

EIGENDOMSBEHOUD

1. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.

 

Groepsactiviteiten


BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Deelnemers kunnen via een link, bij de aanmelding voor het evenement op de website, de algemene voorwaarden en het privacybeleid inzien en hun toestemming daarvoor geven.
 2. Betaling.
  Betreffende de Minibreak naar Schiermonnikoog: een aanbetaling van €174,50 dient voldaan te worden na aanmelding. Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de Minibreak betaald te zijn.
  Betreffende de Coaching Driedaagse naar Schiermonnikoog: een aanbetaling van €262,50 dient voldaan te worden na aanmelding. Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de Coaching Driedaagse betaald te zijn.
  Betreffende de Walk & Talk: het verschuldigde bedrag dient per ommegaande na aanmelding voldaan te worden.
 3. Aanmelding is definitief na (aan)betaling.
 4. Annuleren.
  Betreffende de Minibreak naar Schiermonnikoog: als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden), dan zijn zij een deel van de deelnamekosten verschuldigd:
  – Tot 4 weken voor aanvang van het programma is er €174,50 verschuldigd, welke reeds als aanbetaling is voldaan.
  – Binnen 4 weken voor aanvang van het programma is er €200 verschuldigd, waarvan reeds €174,50 als aanbetaling is voldaan.
  Betreffende de Coaching Driedaagse naar Schiermonnikoog: als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden), dan zijn zij een deel van de deelnamekosten verschuldigd:
  – Tot 4 weken voor aanvang van het programma is er €262,50 verschuldigd, welke reeds als aanbetaling is voldaan.
  – Binnen 4 weken voor aanvang van het programma is er €300 verschuldigd, waarvan reeds €262,50 als aanbetaling is voldaan.
  Betreffende de Walk & Talk: er is geen restitutie mogelijk.
 5. Indien de deelnemer niet in staat is deel te nemen aan het evenement, is in overleg in de plaats stelling toegestaan. De gegevens van degene die de aanmelding overneemt, dienen tijdig te worden aangeleverd bij Begaafd in Balans.
 6. Begaafd in Balans heeft het recht het evenement te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers of ziekte van de organisator. In geval van annulering door Begaafd in Balans heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geldbedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 7. Begaafd in Balans heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de evenementen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Begaafd in Balans zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de groepsactiviteiten.
 2. Deelname aan de evenementen is geheel op eigen risico. Begaafd in Balans is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Begaafd in Balans. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

HUISREGELS

 

 1. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de groepsactiviteiten niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Begaafd in Balans is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. Begaafd in Balans heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de evenementen een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Begaafd in Balans niet opvolgen, kunnen uit het evenement verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van gelden.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de evenementen uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Begaafd in Balans.

   

  WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Surhuisterveen, 26 mei 2022.